WEA

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) geeft informatie over de stand van zaken op het gebied van arbeid in bedrijven en instellingen in Nederland, bekeken door de ogen van werkgevers. Het gaat dus om 'werkgeversgedrag'. Hoofddoel van de WEA is het monitoren van trends en ontwikkelingen in het arbeidsbeleid, evenals het effect van dat arbeidsbeleid op bedrijfsresultaten en ziekteverzuim.

 

 • De WEA fungeert als bron voor beleidsmatige en wetenschappelijke kennisontwikkeling op het terrein van arbeidsbeleid.
 • De WEA vergaart periodieke informatie over het arbeidsbeleid onder een grote en representatieve steekproef van vestigingen van bedrijven en instellingen in Nederland.
 • De WEA is van algemeen maatschappelijk belang doordat overheden, sociale partners en andere stakeholders hiermee worden voorzien van beleidsrelevante informatie over het arbeidsbeleid van bedrijven en instellingen.

Vragenlijst

De vragenlijst van de WEA omvat de volgende thema's:

 • Organisatiekenmerken (rechtsvorm, jaar oprichting)
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrelaties
 • Sociale zekerheid
 • Bedrijfsbeleid (innovatie, hiërarchie, flexibilisering, ICT-beleid)
 • Personeel (arbeidsmarktbeleid, sociaal ondernemerschap, duurzame inzetbaarheid)
 • Kenmerken en opbouw personele bestand
 • Bedrijfsresultaat (productiviteit, omzet en winst)
 • Ziekteverzuim

 

Klik hier om de vragenlijst van de WEA 2014 te downloaden.

Dataverzameling

De populatie voor de WEA wordt gevormd door alle Nederlandse vestigingen van profit en non-profit bedrijven en instellingen met ten minste twee werkzame personen. De WEA bevat daarmee geen ZZP'ers (zie daarvoor de ZEA). Gemiddeld worden er 24.000 vestingen benaderd, waarvan c.a. 5.500 daadwerkelijk deelgenomen aan het onderzoek. De enquête wordt doorgaans ingevuld door de directeur (midden- en klein bedrijf) of de manager HRM/P&O (midden- en grootbedrijf).

 

De verzamelde gegevens worden door weging representatief gemaakt voor de populatie. Hierdoor is het mogelijk om op basis van de WEA valide uitspraken te doen over alle Nederlandse vestigingen van bedrijven en instellingen.

Werkgevers EnquĂȘte Arbeid 2014

In de rapportage WEA 2014 wordt de gehanteerde methode nader toegelicht

Download het rapport

Benchmarktool en Verdiepingsstudies

De cijfers uit de WEA zijn te vinden in de WEA-Benchmarktool. Met deze tool kunt u zelf de cijfers verkennen en vergelijken naar vestigingsgrootte, profit of non-profit en sector. Kies een onderwerp in het menu en bekijk de cijfers.

 

TNO voert daarnaast verdiepingsstudies uit op basis van de WEA, resulterend in rapporten, publicaties en (hoofdstukken) in boeken, te vinden via onze boekenkast. Een voorbeeld is een onderzoek naar sociale innovatie en bedrijfsprestaties. Benieuwd op welke manieren TNO úw beleidsvragen over arbeidsbeleid en bedrijfsprestaties kan beantwoorden? Lees verder over deze mogelijkheden voor Onderzoek op Maat.

 

De WEA data worden - onder voorwaarden - aan derden beschikbaar gesteld via het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS. Hierbij bestaat de mogelijkheid om de WEA gegevens te koppelen aan databronnen uit het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het CBS

Contactpersoon

Contactpersoon

Dr. M.L. (Martijn) van Emmerik

Projectleider WEA

 

T: 088 866 58 76

M: Contact

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2017 TNO