Uw privacy

Uw privacy is voor ons belangrijk. In deze privacyverklaring kunt u daarom lezen hoe TNO omgaat met de gegevens die u bij deelname aan het onderzoek geeft. In een aantal vragenlijstonderzoeken van het TNO-programma monitoring van arbeid werken wij samen met andere organisaties, waaronder CBS en Ipsos. Daarom verwijzen wij op een aantal punten ook naar hoe zij met uw gegevens omgaan

Waarom zijn mijn gegevens noodzakelijk voor het onderzoek?

TNO onderzoekt hoe werk verandert in Nederland en wat hiervan de gevolgen zijn. Wat betekenen bijvoorbeeld veranderingen in het werk voor de gezondheid en inzetbaarheid van mensen? Dit onderzoek gebeurt via een aantal grootschalige enquêtes, namelijk:

  • Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (in samenwerking met CBS) – De NEA is de vinger aan de pols van werkend Nederland door jaarlijks informatie te vergaren over de werksituatie, inzetbaarheid en gezondheid van een grote en representatieve steekproef van werknemers in Nederland. Het doel van de NEA is om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van de overheid, werkgevers, vakbonden, brancheorganisaties etc.
  • Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) – de WEA geeft informatie over de stand van zaken op het gebied van arbeid in bedrijven en instellingen in Nederland, bekeken door de ogen van werkgevers. Het gaat dus om 'werkgeversgedrag'. Hoofddoel van de WEA is het monitoren van trends en ontwikkelingen in het arbeidsbeleid, evenals het effect van dat arbeidsbeleid op bedrijfsresultaten en ziekteverzuim.
  • Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) (in samenwerking met CBS) – De ZEA is gericht op de zelfstandigen in Nederland. Het doel is om kennis te vergaren over de arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers.
  • Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation (STREAM) – STREAM is specifiek gericht op duurzame inzetbaarheid en onderzoekt onder welke omstandigheden 45-plussers met behoud van een goede productiviteit en een goede gezondheid (langer) in betaald werk kunnen blijven participeren.
  • Cohort Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid (CODI) (in samenwerking met CBS) – CODI is eveneens specifiek gericht op duurzame inzetbaarheid, maar beperkt zich niet tot de oudere werknemers. Bij CODI zijn zowel werkenden als zelfstandigen als niet werkenden betrokken. Het doel van CODI is om te onderzoeken welke factoren in de loop der tijd een rol spelen bij de mate waarin mensen aan het werk kunnen en willen blijven, en welke effecten die factoren hebben op de duurzame inzetbaarheid.
  • Herbenaderingen: Naast deze onderzoeken doen wij – als u hier toestemming voor heeft gegeven – soms ook vervolgmetingen op de hierboven genoemde onderzoeken waarbij wij mensen opnieuw benaderen. Deze privacy verklaring is ook op die onderzoeken van toepassing.

 

Deze onderzoeken kunnen alleen worden uitgevoerd wanneer deelnemers aan het onderzoek gegevens verstrekken over hun arbeidssituatie en over zaken die van invloed kunnen zijn op hun inzetbaarheid.

Wie verwerkt mijn gegevens?

Uw gegevens worden verwerkt door TNO. Daarbij wordt vaak samengewerkt met andere organisaties. Zo wordt voor de NEA, de ZEA en CODI samengewerkt met het CBS, en voor STREAM met Ipsos. Voor CODI en de WEA schakelt TNO een veldwerkbureau in om de data te verzamelen. Hieronder vertellen we kort iets over deze instanties.

 

TNO

De letters TNO staan voor Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. TNO is een onafhankelijke publieke onderzoeksorganisatie die opgericht is in de TNO-wet. TNO heeft onder andere als taak wetenschap om te zetten naar praktische toepassingen die voor de samenleving nuttig zijn. TNO werkt bij het verrichten van onderzoek veel samen met overheidsinstellingen. TNO verwerkt persoonsgegevens op grond artikel 6 lid 1 sub e van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het kader van de uitvoering van haar wettelijke taken.

 

CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Het CBS is een overheidsinstelling die persoonsgegevens mag gebruiken op basis van de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek. CBS verwerkt persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 sub c van de AVG.

 

Ipsos

Het STREAM onderzoek is eerder uitgevoerd door GfK met behulp van haar panel. De afdeling die hiervoor verantwoordelijk was, is in 2018 in Nederland en andere landen overgenomen door Ipsos, een wereldwijd opererend marktonderzoek bureau. Ipsos heeft toegang verkregen tot het GfK panel dat eerder is ingezet ten behoeve van STREAM. Uiteraard zullen de verzamelde gegevens wederom vertrouwelijk behandeld worden.

 

Veldwerkbureau

Bij enkele van onze vragenlijstonderzoeken worden de vragenlijstgegevens verzameld door een extern veldwerkbureau. Dit is een bureau dat de praktische uitvoering van het onderzoek regelt, maar geen gebruik maakt van de data. Indien dit het geval is, is dit aangegeven in de aanschrijfbrief die u ontvangen heeft. Het veldwerkbureau ontvangt adresgegevens, die alleen voor het doel van het betreffende onderzoek gebruikt mogen worden en na het onderzoek moeten worden vernietigd. Dit wordt bij elke gelegenheid vastgelegd in een ‘verwerkersovereenkomst’ met het veldwerkbureau. Daar staat bijvoorbeeld in dat het bureau de gegevens niet mag doorgeven aan anderen.

Waarom mag TNO mijn gegevens gebruiken?

TNO voert wetenschappelijk en statistisch onderzoek uit. Dit onderzoek dient het algemeen belang van de Nederlandse samenleving. TNO heeft een wettelijke taak om dit soort onderzoek te verrichten. Bij de uitvoering van dit soort onderzoek mogen persoonsgegevens worden gebruikt. Voor onderzoeken die in samenwerking met CBS worden uitgevoerd geldt dat ook CBS een wettelijke taak heeft om dergelijk onderzoek uit te voeren en daarvoor gebruik mag maken van persoonsgegevens.

In de vragenlijsten vragen wij soms naar privacygevoelige informatie zoals gegevens over uw gezondheid. Voor het verwerken van deze gegevens in onze onderzoeken hebben wij uw toestemming nodig. Daarom vragen wij u hierom voordat u deze vragen beantwoordt. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig, u beslist zelf of u deelneemt of niet. U kunt op ieder moment uw toestemming intrekken. U kunt dit eenvoudig doen door te laten weten dat u niet langer wilt dat er van uw gegevens gebruik wordt gemaakt (zie contactgegevens onderaan).

 

Wat gebeurt er met mijn gegevens in het onderzoek?

Nadat de dataverzameling is afgerond, ontvangt TNO een gepseudonimiseerd databestand. Dat wil zeggen dat het bestand - met uitzondering van gegevens die u zelf in de enquête heeft ingevuld - geen namen en contactgegevens bevat. Het bestand bevat dus alleen de antwoorden op de vragen, met uitzondering van de onderzoeken die TNO samen met CBS uitvoert, waar het bestand aangevuld wordt met data uit registraties. Het CBS verzamelt zelf gegevens en krijgt ook veel registratiedata van andere instellingen. Hierin staan bijvoorbeeld gegevens over inkomen, werksituatie en bevolking. Zo hoeven we niet alles uit te vragen en kunnen we de lengte van de vragenlijsten beperken.

Met de databestanden doet TNO wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens kunnen gedeeld worden met andere onderzoekers, maar alleen op niet-herkenbare basis en onder strenge beveiliging. Om uw gegevens te beschermen treffen wij zowel fysieke en technische maatregelen. Zo zorgen wij ervoor dat er geen onbevoegde toegang tot de gegevens mogelijk is en dat er geen tot personen terug te leiden gegevens openbaar worden gemaakt. Voor gezamenlijke TNO-CBS projecten geldt daarbij dat TNO en CBS afspraken hebben gemaakt over het omgaan met de data die zijn vastgelegd in overeenkomsten voor de verschillende vragenlijstonderzoeken en in een convenant dat TNO en CBS gesloten hebben. Beide overeenkomsten treffen verschillende maatregelen om de gegevens te beschermen. Dit is een verplichting die in de Wet op het CBS en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald.

Hoe zijn mijn gegevens beschermd?

TNO en de onderzoeksinstanties waarmee TNO samenwerkt hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en hebben daarvoor de nodige maatregelen getroffen. De gegevens worden verwerkt met goed beveiligde computersystemen waartoe onbevoegden geen toegang hebben. Uw gegevens zijn slechts toegankelijk voor daartoe bevoegde leden van het onderzoeksteam. Inzage door bevoegde inspecteurs kan nodig zijn om de betrouwbaarheid en kwaliteit van het onderzoek na te gaan. TNO en de samenwerkende onderzoeksinstanties garanderen dat uw gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. In publicaties over het onderzoek zijn de (antwoorden van) individuele deelnemers op geen enkele wijze herkenbaar.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Uw e-mailadres (indien u dit heeft doorgegeven) bewaren we gedurende 3 jaar tenzij u tussentijds laat weten dat u niet meer wil deelnemen aan het onderzoek. Na deze termijn bewaart TNO alleen gepseudonimiseerde onderzoeksgegevens. Het is nodig deze gegevens gedurende langere tijd te bewaren om betrouwbaarheid en kwaliteit van het onderzoek te kunnen verifiëren en naar veranderingen in de tijd te kunnen kijken.

Wat zijn mijn rechten?

Op basis van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten, zoals het recht op inzage, verwijdering van uw gegevens en het recht om bezwaar te maken. Voor meer informatie over uw rechten en de wijze waarop u deze kunt uitoefenen, verwijzen we u naar het privacy statement op de bedrijfswebsites van TNO, CBS, en/of Ipsos.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Mocht u aanvullende vragen hebben over hoe wij met uw gegevens omgaan in het kader van bovenstaande onderzoeken dan kunt u binnen TNO contact opnemen met

 

Swenneke van den Heuvel     088 866 52 95   voor vragen over CODI of STREAM

Wendela Hooftman                088 866 52 53   voor vragen over NEA

Sophie van Emmert               088 866 83 16   voor vragen over WEA

Wouter van de Torre              088 866 32 35   voor vragen over ZEA

 

TNO, CBS en Ipsos hebben een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. De DPO is de interne toezichthouder binnen deze organisaties die erop toeziet dat zij de verplichtingen uit de privacywetgeving nakomen. U kunt bij de DPO terecht wanneer u een klacht heeft of vindt dat TNO of andere betrokken organisaties zich niet aan de privacywetgeving houden. U heeft daarnaast te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u vindt dat TNO of een van de andere organisaties de privacywetgeving schenden.

 

 

TNO

CBS

Ipsos

Remy van den Boom

Max Booleman

DPO Nederland

privacy@tno.nl

via infoservice

DPO.Netherlands@ipsos.com

+31615083470

 

 

link

link

link

 

Contactpersoon

Contactpersoon

Dr. W.E. (Wendela) Hooftman

Programma-manager Monitoring van Arbeid

 

T: 088 866 52 53

M: contact

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2019 TNO