Privacyverklaring

Uw privacy is voor ons belangrijk. In de vragenlijstonderzoeken van het TNO-programma monitoring van arbeid werken wij samen met CBS. In deze privacyverklaring kunt u daarom lezen hoe TNO en CBS omgaan met uw gegevens die u bij deelname aan het onderzoek geeft. 

Wie verwerkt mijn gegevens?

Uw gegevens worden verwerkt door TNO en CBS. Hieronder vertellen we kort iets over deze instanties.

 

CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Het CBS is een overheidsinstelling die persoonsgegevens mag gebruiken op basis van de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek. CBS verwerkt persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 sub c van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

TNO

De letters TNO staan voor Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. TNO is een onafhankelijke publieke onderzoeksorganisatie die opgericht is in de TNO-wet. TNO heeft onder andere als taak wetenschap om te zetten naar praktische toepassingen die voor de samenleving nuttig zijn. TNO werkt bij het verrichten van onderzoek veel samen met overheidsinstellingen. TNO mag bij de uitvoering van dit onderzoek persoonsgegevens gebruiken.

Waarom zijn mijn gegevens noodzakelijk voor het onderzoek?

TNO en CBS onderzoeken hoe werk verandert in Nederland en wat hiervan de gevolgen zijn. Wat betekenen bijvoorbeeld veranderingen in het werk voor de gezondheid en inzetbaarheid van mensen? Dit onderzoek gebeurt via een aantal grootschalige enquêtes, namelijk:

 

  • Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – De NEA is de vinger aan de pols van werkend Nederland door jaarlijks informatie te vergaren over de werksituatie, inzetbaarheid en gezondheid van een grote en representatieve steekproef van werknemers in Nederland. Het doel van de NEA is om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van de overheid, werkgevers, vakbonden, brancheorganisaties etc.
  • Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) – de WEA geeft informatie over de stand van zaken op het gebied van arbeid in bedrijven en instellingen in Nederland, bekeken door de ogen van werkgevers. Het gaat dus om 'werkgeversgedrag'. Hoofddoel van de WEA is het monitoren van trends en ontwikkelingen in het arbeidsbeleid, evenals het effect van dat arbeidsbeleid op bedrijfsresultaten en ziekteverzuim.
  • Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) – De ZEA is gericht op de zelfstandigen in Nederland. Het doel is om kennis te vergaren over de arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers.
  • Cohort Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid (CODI) – CODI is specifiek gericht op duurzame inzetbaarheid. Bij CODI zijn zowel werkenden als zelfstandigen als niet werkenden betrokken. Het doel van CODI is om te onderzoeken welke factoren in de loop der tijd een rol spelen bij de mate waarin mensen aan het werk kunnen en willen blijven, en welke effecten die factoren hebben op de duurzame inzetbaarheid.

 

Naast deze onderzoeken doen TNO en CBS soms – als u hier toestemming voor heeft gegeven – ook vervolgmetingen op de hier boven genoemde onderzoeken. Deze privacy verklaring is ook op die onderzoeken van toepassing.

Deze onderzoeken kunnen alleen worden uitgevoerd wanneer deelnemers aan het onderzoek gegevens verstrekken over hun arbeidssituatie en over zaken die van invloed kunnen zijn op hun inzetbaarheid.

Waarom mogen TNO en CBS mijn gegevens gebruiken?

TNO en CBS voeren wetenschappelijk en statistisch onderzoek uit. Dit onderzoek dient het algemeen belang van de Nederlandse samenleving. TNO en CBS hebben een wettelijke taak om dit soort onderzoek te verrichten. Bij de uitvoering van dit soort onderzoek mogen persoonsgegevens worden gebruikt, mits u daarvoor toestemming geeft. Daarom wordt voordat u met de vragenlijst start uw toestemming gevraagd voor het gebruik van uw gegevens. Deze toestemming is vooral nodig voor mogelijke privacygevoelige informatie, zoals gezondheidsgegevens, die van u wordt gevraagd. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig, u beslist zelf of u deelneemt of niet. U kunt op ieder moment uw toestemming intrekken. U kunt dit eenvoudig doen door aan TNO of CBS te laten weten dat u niet langer wilt dat er van uw gegevens gebruik wordt gemaakt (zie contactgegevens onderaan).

Wat gebeurt er met mijn gegevens in het onderzoek?

Bij enkele van onze vragenlijstonderzoeken worden de vragenlijstgegevens verzameld door een veldwerkbureau. Dit is aangegeven in de aanschrijfbrief die u ontvangen heeft. Het CBS levert het veldwerkbureau geactualiseerde adresgegevens, die alleen voor het doel van het betreffende onderzoek gebruikt mogen worden en na het onderzoek moeten worden vernietigd. Dit wordt bij elke gelegenheid vastgelegd in een ‘verwerkersovereenkomst’ tussen CBS en het veldwerkbureau. Daar staat bijvoorbeeld in dat het bureau de gegevens niet mag doorgeven aan anderen.

Nadat de dataverzameling is afgerond, zijn de gegevens in het bezit van TNO en CBS. Ook TNO en CBS hebben afspraken over het omgaan met de data die zijn vastgelegd in overeenkomsten voor de verschillende vragenlijstonderzoeken en in een convenant dat TNO en CBS gesloten hebben. Beiden treffen verschillende maatregelen om de gegevens te beschermen. Dit is een verplichting die in de Wet op het CBS en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald.

Het CBS verzamelt zelf gegevens en krijgt ook veel bestanden van andere instellingen. Hierin staan bijvoorbeeld gegevens over inkomen, werksituatie en bevolking. Die informatie voegen we samen met de vragenlijstgegevens. Zo hoeven we niet alles uit te vragen en kunnen we de lengte van de vragenlijsten beperken.

Hoe zijn mijn gegevens beschermd?

TNO en CBS hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en hebben daarvoor de nodige maatregelen getroffen. De gegevens worden verwerkt met goed beveiligde computersystemen waartoe onbevoegden geen toegang hebben. Uw gegevens zijn slechts toegankelijk voor daartoe bevoegde leden van het onderzoeksteam. Inzage door bevoegde inspecteurs kan nodig zijn om de betrouwbaarheid en kwaliteit van het onderzoek na te gaan. TNO en CBS garanderen dat uw gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Deze gegevens kunnen gedeeld worden met andere onderzoekers, maar alleen op niet-herkenbare basis en onder strenge beveiliging. In publicaties over het onderzoek zijn de (antwoorden van) individuele deelnemers op geen enkele wijze herkenbaar.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Uw e-mailadres (indien u dit heeft doorgegeven) bewaren we gedurende 3 jaar tenzij u tussentijds laat weten dat u niet meer wil deelnemen aan het onderzoek. Uw emailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. Na deze termijn bewaren TNO en CBS alleen onderzoeksgegevens die niet tot de persoon te herleiden zijn. Het is nodig deze gegevens gedurende langere tijd te bewaren om betrouwbaarheid en kwaliteit van het onderzoek te kunnen verifiëren.

Wat zijn mijn rechten?

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u vindt dat TNO of CBS de privacywetgeving schendt. Ook heeft u het recht om, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of vernietiging van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Mocht u vragen hebben over hoe TNO en CBS met uw gegevens omgaan in het kader van bovenstaande onderzoeken dan kunt u contact opnemen met

Swenneke van den Heuvel 088 866 52 95 voor vragen over CODI

Wendela Hooftman 088 866 52 53 voor vragen over NEA

Martijn van Emmerik 088 866 58 76 voor vragen over WEA

Wouter van de Torre 088 866 32 35 voor vragen over ZEA

 

TNO en CBS hebben beiden een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. De DPO is de interne toezichthouder binnen deze organisaties die erop toeziet dat TNO en CBS de verplichtingen uit de privacywetgeving nakomen. U kunt bij de DPO terecht wanneer u een klacht heeft of vindt dat TNO of CBS zich niet aan de privacywetgeving houden.

TNO: Remy van den Boom, privacy@tno.nl, +31615083470                                                                                

CBS: Max Booleman, via infoservice

Contactpersoon

Contactpersoon

Dr. W.E. (Wendela) Hooftman

Programma-manager Monitoring van Arbeid

 

T: 088 866 52 53

M: contact

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2019 TNO