Privacystatement ‘Werken tijdens de Corona-crisis’

Algemeen

TNO hecht groot belang aan uw privacy en betrachten daarom de groots mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens overeenkomstig de eisen die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

TNO is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat TNO bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. TNO is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en wat uw rechten zijn op grond van de AVG en andere relevante regelgeving.

Uw gegevens worden tijdens het onderzoek ‘Werken tijdens de Corona-crisis (hierna onderzoek) verwerkt door TNO, Unit Healty Living, gevestigd te Leiden, aan de Schipholweg 77. U kunt over het onderzoek en dit privacy statement met ons contact opnemen via Werk-Onderzoek@tno.nl

Persoonsgegevens

TNO onderzoekt welke gevolgen de Corona-crisis heeft op werkend Nederland. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om werknemers én werkgevers te helpen om zo goed mogelijk te blijven functioneren in deze crisis.

Wanneer u meedoet aan het onderzoek worden van u persoonsgegevens gevraagd. Het gaat om gegevens over uw geslacht, leeftijd, samenstelling huishouden, opleiding, gezondheid en stress, bedrijfssector, arbeidscontract, werkomstandigheden en zorgtaken. Daarnaast wordt uw e-mailadres gebruikt voor de eerste aanmelding. Hieronder leest u meer op welke wijze uw e-mailadres vertrouwelijk wordt verwerkt.

Toestemming

U kan pas deelnemen aan het onderzoek nadat u informatie heeft gekregen over het onderzoek en u uitdrukkelijk heeft ingestemd met deelname aan het onderzoek en de verwerking van uw gegevens.

Let op: In de vragenlijst komen ook vragen voor over uw gezondheid, mentaal welbevinden en stresservaring. Voor het gebruik van dit soort gevoelige gegevens dient u uitdrukkelijke toestemming te verlenen.

 

Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met een van de onderzoekers. Pas als u tevreden bent, stemt u in met uw deelname aan dit onderzoek. Daarvoor vinkt u de toestemmingsverklaring aan in aanmeldscherm.

Intrekken toestemming

U doet geheel vrijwillig mee aan het onderzoek. U mag uw deelname aan het onderzoek op ieder moment beëindigen en u hoeft daarbij geen reden op te geven. Intrekking van uw toestemming heeft echter niet tot gevolg dat de reeds verzamelde gegevens niet meer gebruikt worden in het onderzoek.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens

TNO gaat zorgvuldig om met deelnemers van onderzoeken en hun persoonsgegevens. Tijdens de registratie procedure wordt uw e-mailadres versleuteld opgeslagen. Na het voltooien van de registratie procedure ontvangt u uw inloggegevens -bestaande uit een anonieme gebruikersnaam (tnoXXXX) en wachtwoord- in een email. Deze gebruikersnaam is op geen enkele manier gekoppeld aan uw e-mailadres.  Het is daarmee, zelfs voor de onderzoekers, niet mogelijk om de gegevens tot u te herleiden. In alle analyses en studiedocumentatie over dit onderzoek zal enkel deze gebruikersnaam gebruikt worden. We leggen verder geen ip-adressen, locatiegegevens, mac-adressen van het device dat u gebruikt (smartphone en/of tablet) vast in onze database.

Uw privacy is in het kader van dit onderzoek gewaarborgd: uw gegevens zullen alleen worden gebruikt ten behoeve van dit onderzoek en zullen niet voor een ander doel gebruikt worden.

Beveiliging van de HowAmI app

Uw antwoorden in de HowAmI app zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit wil zeggen dat er een afgesloten opslag plaatsvindt van de gegevens in de kluis van het projectdossier, op de TNO server in Nederland, en dat alleen de onderzoekers van het project toegang hebben tot deze gegevens.  De app is volledig in beheer van TNO, er zijn geen andere partijen betrokken bij het functioneren van de app. De app heeft geen toegang tot andere gegevens die zich op uw telefoon bevinden. De app vraagt alleen toestemming om notificaties te sturen. De app maakt geen gebruik van cookies. Voor het versturen van uw antwoorden naar de TNO server gebruiken wij een beveiligde verbinding. Voor alle communicatie tussen de app en de database worden uitsluitend HTTPS (SSL) API calls gebruikt. Op dit moment is er geen mogelijkheid voor u om uw gegeven antwoorden te wijzigen. Wij kunnen uw data verwijderen als u ons een e-mail stuurt met dit verzoek en uw usernaam. Data die al gebruikt is in analyses kunnen niet meer worden verwijderd. Ook als u inzage wilt in de antwoorden die u heeft gegeven dan kan dit na een verzoek per e-mail, onder vermelding van uw gebruikersnaam. Wij kunnen u dan een uitdraai van uw antwoorden sturen. Uw gegevens blijven bewaard op uw telefoon totdat u gebruik maakt van de button: stop deelname. Voor vragen verwijzen we u naar het e-mail adres in de algemene informatie.

TNO biedt standaard voorzieningen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie te borgen, waaronder tenminste dagelijks een backup van de informatie naar een andere datacenter dan waar de app zelf actief is.

Indien controle van de onderzoeksgegevens vereist is, wordt dit alleen gedaan door instanties en personen die hiertoe wettelijk bevoegd zijn.

Bewaartermijn gegevens

De onderzoeksgegevens zullen 10 jaar worden bewaard na afronding van het project conform de geldende bewaartermijnen voor wetenschappelijk onderzoek. De gegevens worden daarna vernietigd.

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens

In de algemene privacystatement van TNO vindt u algemene informatie over hoe TNO met persoonsgegevens omgaat. U kunt daarin ook informatie terugvinden over uw privacy rechten en de wijze waarop u die kunt uitoefenen. U vindt daarin ook de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van TNO.