Nederlanders gaan steeds later met pensioen

In 2019 ligt de gemiddelde pensioenleeftijd voor het eerst gemiddeld boven de 65 jaar. Aan het begin van deze eeuw lag de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers nog rond de 61 jaar. Werkgevers vinden het ook steeds belangrijker dat werknemers tot hun pensioen doorwerken. Zij treffen vaker maatregelen die erop gericht zijn langer doorwerken mogelijk te maken voor hun personeel. Dit blijkt uit de Monitor Duurzame Inzetbaarheid van TNO die vandaag is gepubliceerd.

Monitor Duurzame Inzetbaarheid

De Monitor Duurzame Inzetbaarheid geeft een actueel beeld van de duurzame inzetbaarheid van Nederlandse werknemers en toont daarnaast de trends die we daarin kunnen zien. De monitor maakt gebruik van indicatoren om de blokken in het model te operationaliseren. Een van de indicatoren van actuele inzetbaarheid is bijvoorbeeld de verwachting van werknemers of zij in staat zijn om een andere baan te vinden.

Opleidingsniveau maakt verschil

Niet overal is de duurzame inzetbaarheid hetzelfde in Nederland. Er is vooral een verschil tussen hoog en laag opgeleiden. Op veel indicatoren ziet het er voor de laatste groep ongunstiger uit. Het hieronder getoonde risicoprofiel van laag opgeleiden toont dat er geen verschil is in de leeftijd tot wanneer laag opgeleiden willen doorwerken, maar dat laag opgeleiden de leeftijd tot wanneer zij daartoe in staat zijn wel lager inschatten.

DI-profiel van laag opgeleide werknemers in 2019 vergeleken met middelbaar en hoog opgeleiden. In het onderste deel van de figuur zijn vestigingen met 50% of meer laag opgeleiden in dienst vergeleken met de overige vestigingen.

Zwaar werk in de zorg

Werknemers in de zorg rapporteren een hoge fysieke en emotionele belasting en scoren relatief ongunstig op stressvol werk. Verder zijn zij vaker van mening dat er meer arbomaatregelen nodig zijn. We zien ook in deze sector dat de gemiddelde leeftijd tot wanneer werknemers zich in staat achten door te werken lager ligt en zij gaan dan ook relatief vroeg met pensioen.

DI-profiel van de sector gezondheids- en welzijnszorg vergeleken met de overige sectoren in 2019.

Klik hieronder om het rapport Duurzame Inzetbaarheid in Nederland 2021 te downloaden