NEA-cohortonderzoek

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden NEA volgt trends in arbeid en identificeert risicogroepen. Om meer inzicht te krijgen in oorzaak-gevolg relaties is echter een onderzoeksopzet nodig waarbij dezelfde werknemers langere tijd worden gevolgd. TNO is daarom de longitudinale NEA gestart, een groot cohortonderzoek op basis van de NEA.

Dataverzameling

Het NEA-cohortonderzoek is een grootschalig longitudinaal onderzoek op basis van de NEA 2007. Het is nationaal en internationaal uniek in zijn soort door de omvang, brede focus en representativiteit. De eerste meting in 2007 betrof 19.000 werknemers. In 2008 hebben ruim 10.000 (ex)werknemers de eerste vervolgvragenlijst ingevuld, en in 2009 hebben bijna 8.000 (ex)werknemers de tweede vervolgvragenlijst ingevuld. De basisvragenlijst en vervolgvragenlijsten bevatten circa 200 vragen. Werknemers kunnen de vragenlijst schriftelijk of via internet invullen.

Unieke mogelijkheden

Het NEA-cohortonderzoek biedt uitgebreide mogelijkheden tot kennisontwikkeling over relaties in de tijd tussen alle aspecten die in de NEA aan bod komen. Met het NEA-cohortonderzoek kan TNO een groot aantal vragen beantwoorden over werknemers in Nederland. Bijvoorbeeld: Waarom gaat iemand meer of juist minder uren werken, of van baan wisselen? Wat zijn oorzaken en gevolgen van agressie op het werk? Welke maatregelen zijn effectief om werkomstandigheden te verbeteren? Welke gevolgen hebben reorganisaties? Wat zijn de effecten van arbeidsconflicten? Welke arbeidsvoorwaarden hangen samen met arbeidstevredenheid?

Deze vragen zijn te beantwoorden voor ‘de’ Nederlandse werknemer, maar ook bijvoorbeeld voor werknemers in een specifieke sector, met een laag opleidingsniveau, in een bepaalde leeftijdsgroep, met thuiswonende kinderen, met een chronische aandoening etc.

TNO werkt voor deze kennisontwikkeling samen met universiteiten, CBS en andere kennisinstellingen, maar beantwoordt ook vragen van overheden, sector- en brancheorganisaties en overige beleidsmakers. Meer weten? Kijk bij Onderzoek op Maat of neem contact met ons op.