NEA-cohortonderzoek

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden NEA volgt trends in
arbeid en identificeert risicogroepen. Om meer inzicht te krijgen in
oorzaak-gevolg relaties is echter een onderzoeksopzet nodig waarbij
dezelfde werknemers langere tijd worden gevolgd. TNO is daarom de
longitudinale NEA gestart, een groot cohortonderzoek op basis van de
NEA.

Dataverzameling

Het NEA-cohortonderzoek is een grootschalig longitudinaal onderzoek op
basis van de NEA 2007. Het is nationaal en internationaal uniek in zijn
soort door de omvang, brede focus en representativiteit. De eerste meting
in 2007 betrof 19.000 werknemers. In 2008 hebben ruim 10.000
(ex)werknemers de eerste vervolgvragenlijst ingevuld, en in 2009 hebben
bijna 8.000 (ex)werknemers de tweede vervolgvragenlijst ingevuld. De
basisvragenlijst en vervolgvragenlijsten bevatten circa 200 vragen. Werknemers kunnen de vragenlijst schriftelijk of via
internet invullen.

Unieke mogelijkheden

Het NEA-cohortonderzoek biedt uitgebreide mogelijkheden
tot kennisontwikkeling over relaties in de tijd tussen alle aspecten die
in de NEA aan bod komen. Met het NEA-cohortonderzoek kan TNO een groot aantal vragen
beantwoorden over werknemers in Nederland. Bijvoorbeeld: Waarom gaat
iemand meer of juist minder uren werken, of van baan wisselen? Wat zijn
oorzaken en gevolgen van agressie op het werk? Welke maatregelen zijn
effectief om werkomstandigheden te verbeteren? Welke gevolgen hebben reorganisaties? Wat zijn de
effecten van arbeidsconflicten? Welke arbeidsvoorwaarden hangen samen
met arbeidstevredenheid?

 

Deze vragen zijn te beantwoorden voor ‘de’ Nederlandse werknemer, maar
ook bijvoorbeeld voor werknemers in een specifieke sector, met een laag
opleidingsniveau, in een bepaalde leeftijdsgroep, met thuiswonende
kinderen, met een chronische aandoening etc.

 

TNO werkt voor deze kennisontwikkeling samen
met universiteiten, CBS en andere kennisinstellingen, maar beantwoort
ook vragen van overheden, sector- en brancheorganisaties en overige
beleidsmakers. Meer weten? Kijk bij Onderzoek op Maat of neem contact met ons op.

Wat zijn de oorzaken en gevolgen van…?