CODI

Methodologisch rapport 2019

De gelijktijdige vergrijzing en ontgroening van de Nederlandse beroepsbevolking zorgen voor druk op sociale zekerheidsvoorzieningen. Om deze druk op te vangen is het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen actief zijn en blijven op de arbeidsmarkt. In de afgelopen jaren is daarom veel aandacht uitgegaan naar oudere werknemers, die veelal ruim voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd het arbeidsproces verlieten.

Eerder is onderzoek gedaan naar factoren die de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers beïnvloeden. Hieruit
bleek onder andere dat met name gezondheid, en in iets mindere mate, werkmotivatie relatief sterke voorspellers zijn voor meerdere indicatoren van duurzame inzetbaarheid.

Tot op heden is de duurzame inzetbaarheid van jongeren (15-45 jaar) onderbelicht gebleven. Beschikbare onderzoeken richten zich op een beperkt aantal factoren, bijvoorbeeld op de
gezondheid, op werkkenmerken of op financiële factoren. Het Cohort Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid (CODI) biedt de mogelijkheid om voorgenoemde factoren in samenhang te
onderzoeken. Met CODI wil TNO – op basis van longitudinaal onderzoek – inzicht krijgen in de leeftijdsafhankelijkheid van determinanten van duurzame inzetbaarheid en bijdragen aan het vullen van de bestaande kennisleemten.

CODI heeft de volgende doelstelling: identificeren onder welke omstandigheden personen van 15 jaar en ouder duurzaam inzetbaar zijn en blijven.

Dit rapport borduurt verder op de methodologische rapporten van CODI 2016 (1), 2017 (2) en 2018 (3) en geeft inzicht in de methode en de resultaten van de vierde meting van CODI (2018). Het doel is enerzijds om de geïnteresseerde lezer te informeren over de opzet en de resultaten van CODI en anderzijds om te dienen als bron en naslagwerk voor onderzoekers bij de data-analyse en bij het schrijven van toekomstige notities, rapporten en wetenschappelijke artikelen.

Klik hier om het methodologisch rapport te downloaden