Monitor arbeidsongevallen in Nederland

2008

Dit is de zevende Monitor Arbeidsongevallen in Nederland. Het betreft ongevallen die plaatsvonden in 2008. Arbeidsongevallen leiden, naast persoonlijk leed, tot kosten voor werkgever en maatschappij.

In 2001 verzocht het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) TNO en Consument en Veiligheid de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken, en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. Het ministerie van SZW heeft het voornemen de Monitor Arbeidsongevallen jaarlijks te publiceren. De Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 bevat een uitgebreid overzicht van de arbeidsongevalcijfers in Nederland in dat jaar. Deze gegevens worden aangevuld met trendanalyses en een vergelijking met Europese ongevallencijfers. In deze monitor is tevens extra aandacht voor letsels behandeld op een afdeling voor Spoedeisende Hulp.

Download hier de publicatie