Arbobalans

Het economisch herstel in Nederland zet door en de werkgelegenheid neemt toe. De beroepsbevolking wordt ouder en werkt langer door. Werk verandert, onder andere door toenemende flexibilisering (zzp’ers en flexibele arbeidscontracten). Wat betekent dit, en andere veranderingen in de arbeidssituatie van werkend Nederland, voor de kwaliteit van de arbeid? Hoe staat het met ziekteverzuim, en de kans op een beroepsziekte of een arbeidsongeval? En wat zijn de kosten die daarmee gepaard gaan? Deze vragen staan centraal in de Arbobalans.

De Arbobalans maakt de balans op. Hoe is het gesteld met arbeidsomstandigheden, de gevolgen hiervan en het beleid dat bedrijven hierop voeren? Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico's, van de betrokken risicogroepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen. De Arbobalans wordt sinds 2005 jaarlijks en vanaf 2012 om het jaar uitgebracht.

Naast een schets van de kwaliteit van de arbeid zoomt de Arbobalans sinds 2010 ook in op een aantal (jaarlijks wisselende) actuele thema's. In 2010 is bijvoorbeeld gekeken naar Nieuwe werkvormen, Arbozorg en Leefstijl. In 2011 naar Duurzame inzetbaarheid, Gevaarlijke stoffen, Ongevallen (Arbobalans 2011). De Arbobalans 2012 kijkt naar Flexwerk, MKB en Laaggeschoolden. Sinds de Arbobalans 2014 zijn ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten vaste thema’s belicht en komt de specifieke situatie van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) aan bod. In 2018 is er extra aandacht voor de specifieke situatie van de groeiende groep flexibele arbeidskrachten.

De Arbobalans is een informatiebron voor werkgevers- en werknemersorganisaties, sectororganisaties, arbodiensten en andere arbodeskundigen, personeelsfunctionarissen, OR-leden en geïnteresseerde werkgevers én werknemers. Om het werknemersperspectief te beschrijven maakt de Arbobalans gebruik van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, voor het werkgeversperspectief is dat de Werkgevers Enquête Arbeid en voor zzp’ers de Zelfstandigen Enquête Arbeid. Daarnaast worden ook andere bronnen en rapporten gebruikt, waaronder bijvoorbeeld de monitor Arbo in Bedrijf van Inspectie SZW, de rapportage Beroepsziekten van het NCvB en de European Working Conditions Survey.

 

Download de Arbobalans

De Arbobalans-rapportages vanaf 2005 zijn te downloaden via onze boekenkast

Naar de boekenkast

Interactieve visualisaties

Contactpersoon
De cijfers uit de NEA zijn ook verwerkt in interactieve visuals.

Contactpersoon

Contactpersoon

Dr. W.E. (Wendela) Hooftman 
Projectleider Arbobalans

 

T: 088 866 52 53

M: Contact

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2020 TNO