Arbobalans

Het economisch herstel in Nederland zet door en de werkgelegenheid neemt toe. De beroepsbevolking wordt ouder en werkt langer door. Werk verandert, onder andere door toenemende flexibilisering (zzp’ers en flexibele arbeidscontracten). Wat betekent dit, en andere veranderingen in de arbeidssituatie van werkend Nederland, voor de kwaliteit van de arbeid? Hoe staat het met ziekteverzuim, en de kans op een beroepsziekte of een arbeidsongeval? En wat zijn de kosten die daarmee gepaard gaan? Deze vragen staan centraal in de Arbobalans.

Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicogroepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen. De Arbobalans wordt sinds 2005 jaarlijks en vanaf 2012 om het jaar uitgebracht.

Naast een schets van de kwaliteit van de arbeid zoomt de Arbobalans sinds 2010 ook in op een aantal (jaarlijks wisselende) actuele thema’s. In 2010 is bijvoorbeeld gekeken naar Nieuwe werkvormen, Arbozorg en Leefstijl. In 2011 naar Duurzame inzetbaarheid, Gevaarlijke stoffen, Ongevallen (Arbobalans 2011). De Arbobalans 2012 kijkt naar Flexwerk, MKB en Laaggeschoolden. Sinds de Arbobalans 2014 zijn ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten vaste thema’s belicht en komt de specifieke situatie van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) aan bod. In 2018 was er extra aandacht voor de specifieke situatie van de groeiende groep flexibele arbeidskrachten.

2018
2016
2014
2012
2011
2010
2009
2008
2006
2005
Arbobalans 2018

In de Arbobalans 2018 worden ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten belicht. Daarnaast was er dit jaar extra aandacht voor de specifieke situatie van de groeiende groep flexibele arbeidskrachten.

Klik hier om naar de Arbobalans 2018 te gaan

Arbobalans 2016

In de Arbobalans 2016 worden ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten belicht. Daarnaast is er extra aandacht voor de groeiende groep zelfstandig ondernemers zonder personeel, de kosten van gezondheidsproblemen als gevolg van werk en de positie die Nederland inneemt ten opzichte van andere Europese landen.

Klik hier om naar de Arbobalans 2016 te gaan

 

Arbobalans 2014

In de Arbobalans 2014 worden ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten belicht. Daarnaast is er extra aandacht voor het thema psychosociale arbeidsbelasting en komt de specifieke situatie van zzp’ers aan bod.

Klik hier om naar de Arbobalans 2014 te gaan

Arbobalans 2012

Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen. In de Arbobalans 2012 wordt daarnaast gekeken naar een drietal actuele thema’s: flexwerk, laaggeschoold werk en het MKB.

Klik hier om naar de Arbobalans 2012 te gaan

Arbobalans 2011

De Arbobalans 2011 is gebaseerd op actueel cijfermateriaal tot en met 2010 en op recent onderzoek gepubliceerd tot in 2011. Het doel is een informatiebron te zijn voor werkgevers- en werknemersorganisaties, sectororganisaties, arbodiensten en andere arbodeskundigen, personeelsfunctionarissen, OR-leden en geinteresseerde werkgevers en werknemers.

Klik hier om naar de Arbobalans 2011 te gaan

Arbobalans 2010

Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen. In de Arbobalans 2010 wordt daarnaast gekeken naar een viertal actuele thema’s: nieuwe werkvormen, zoals tijd- en plaatsonafhankelijk werken, duurzame inzetbaarheid, arbozorg en leefstijl.

Klik hier om naar de Arbobalans 2010 te gaan

Arbobalans 2009

Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen. In de Arbobalans 2009 wordt daarnaast ingezoomd op de situatie van ouderen, hun kwaliteit van de arbeid, de effecten hiervan op hun gezondheid en hun uitval uit het werk, alsook op het langer kunnen en willen doorwerken.

Klik hier om naar de Arbobalans 2009 te gaan

Arbobalans 2007/2008

Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicopopulaties en -sectoren, en van de maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen. In de Arbobalans 2007/2008 wordt daarnaast de kwaliteit van de arbeid sectorgewijs vergeleken met de EU. Ook wordt stilgestaan bij de vraag of Nederlandse werknemers tot hun 65e jaar willen en kunnen doorwerken, en of de verbetering van de kwaliteit van de arbeid hiertoe een bijdrage kan leveren.

Klik hier om naar de Arbobalans 2007/2008 te gaan

Arbobalans 2006

De Arbobalans geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de laatste ontwikkelingen hieromtrent. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicopopulaties en -sectoren, en van de maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen.

Klik hier om naar de Arbobalans 2006 te gaan

Arbobalans 2005

Uit de Arbobalans 2005, een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het SZW, blijkt inderdaad dat veel werkgevers zelf het initiatief nemen om algemene maatregelen en/of maatregelen op specifieke arbeidsrisico’s te nemen. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat zowel het verzuim als de instroom in de WAO zijn afgenomen. Maar uit de Arbobalans blijkt ook dat de blootstelling aan de meeste arborisico’s stabiliseert en dat meer werknemers dan in het verleden graag aanpassingen zouden zien in hun arbeidsomstandigheden. Vooral bij kleine bedrijven is dit het geval. Vernieuwing van het arbeidsomstandighedenbeleid is nodig om deze minder positieve trends om te buigen. Vergroting van zelfwerkzaamheid is dan het sleutelwoord. Een voorwaarde is dat sectoren en ondernemingen weten wat hun grootste arborisico’s zijn. Het publiceren in deze Arbobalans van trendmatige cijfers die zijn uitgesplitst op brancheniveau, draagt bij aan dat doel.

Klik hier om naar de Arbobalans 2005 te gaan

De Arbobalans is een informatiebron voor werkgevers- en werknemersorganisaties, sectororganisaties, arbodiensten en andere arbodeskundigen, personeelsfunctionarissen, OR-leden en geïnteresseerde werkgevers én werknemers. Om het werknemersperspectief te beschrijven maakt de Arbobalans gebruik van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, voor het werkgeversperspectief is dat de Werkgevers Enquête Arbeid en voor zzp’ers de Zelfstandigen Enquête Arbeid. Daarnaast worden ook andere bronnen en rapporten gebruikt, waaronder bijvoorbeeld de monitor Arbo in Bedrijf van Inspectie SZW, de rapportage Beroepsziekten van het NCvB en de European Working Conditions Survey.

Arbobalans Factsheets

Factsheets bij de Arbobalans

We maken sinds 2016 ook een factsheet voor ieder hoofdstuk van de Arbobalans. Deze factsheets kunt u hier vinden.