Duurzame Inzetbaarheid

Binnen het programma Monitoring van Arbeid kijkt TNO naar de Duurzame Inzetbaarheid (DI) van werkenden. Binnen de verschillende onderzoeken en in verschillende publicaties en rapporten krijgt dit thema veel aandacht.

Allereerst bedoelen we met ‘inzetbaarheid’ het vermogen van mensen om gezond, vitaal en productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid. Wanneer dit duurzaam is en werkenden ook op de lange termijn willen en kunnen blijven werken, spreken we over ‘duurzame inzetbaarheid’.

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijke factor als het gaat om het op peil houden van de arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking en de gevolgen van de demografische ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Daarom is het belangrijk dat TNO deze duurzame inzetbaarheid structureel monitort.

Monitor Duurzame Inzetbaarheid

Een van de manieren waarop TNO de Duurzame Inzetbaarheid in Nederland in kaart brengt is door middel van de ‘Monitor Duurzame Inzetbaarheid’. Dit is een reeks publicaties die sinds 2010 om de zoveel tijd uitgebracht wordt, waarin verschillende aspecten van Duurzame Inzetbaarheid uitgelicht worden.

Zo geeft deze Monitor een beeld van de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse werknemers en worden er trends uitgelicht en beschreven.

Monitor Duurzame Inzetbaarheid door de jaren heen

2021
2018
2016
2014
2011
Duurzame Inzetbaarheid in Nederland

Dit rapport bevat een overzicht van de stand van zaken op het gebied van duurzame inzetbaarheid in Nederland in 2019 aan de hand van verscheidene indicatoren. Ook worden de trends vanaf 2014 beschreven.

TNO vergelijkt daarnaast de duurzame inzetbaarheid van jongere met oudere werknemers, laag met hoger opgeleide werknemers, flexwerkers met werknemers met een vast dienstverband, en werknemers die door gezondheidsproblemen ernstig belemmerd worden in het werk met werknemers voor wie dat niet het geval is.

Tenslotte kijkt TNO naar verschillen tussen sectoren en regio’s, waarna een korte samenvatting volgt van enkele opvallende uitkomsten.

Klik hier voor het rapport Duurzame Inzetbaarheid in Nederland uit 2021.

Duurzame Inzetbaarheid in Nederland

In deze bundel presenteert TNO in negen hoofdstukken een actuele stand van de kennis over het concept van duurzame inzetbaarheid, waarin in wordt gegaan op verschillende factoren die invloed hebben op de duurzame inzetbaarheid.

TNO monitort sinds 2010 op basis van ruim twintig verschillende indicatoren de verduurzaming van de inzetbaarheid op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast voert TNO tal van onderzoeken uit die erop gericht zijn het concept duurzame inzetbaarheid verder inhoud te geven.

In deze bundel vindt u de laatste stand van zaken op het gebied van duurzame inzetbaarheid in Nederland. Daarnaast vindt u acht studies die een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het concept van duurzame inzetbaarheid alsook aan de wetenschappelijke inbedding van arbeidsmarkt- en scholingsbeleid dat bijdraagt aan de ontwikkeling van een inclusieve arbeidsmarkt.

Klik hier voor het rapport Duurzame Inzetbaarheid in Nederland uit 2018.

Monitor Duurzame Inzetbaarheid 2016

Dit rapport zet uiteen hoe TNO sinds 2010 de duurzame inzetbaarheid (DI) van werknemers en het DI-werkgeversbeleid monitort met een ‘dashboard duurzame inzetbaarheid’.

Het rapport beschrijft de resultaten van verschillende analyses uit 2014 en trends sinds 2010.

Omdat niet alleen het belangrijkste effect van beleid (verhoging van de arbeidsparticipatie), maar ook de belangrijkste beïnvloedende factoren (determinanten) in het model zijn opgenomen, kunnen de gekozen indicatoren aangrijpingspunten bieden voor duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Ook branches en organisaties van werkgevers en werknemers kunnen hier hun voordeel mee doen. Dit Dashboard DI of deze DI-monitor kan zo bijdragen aan de monitoring en evaluatie van landelijk, maar ook sectoraal en regionaal duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Klik hier voor het rapport Monitor Duurzame Inzetbaarheid uit 2016.

Monitor Duurzame Inzetbaarheid 2014

Dit rapport zet uiteen hoe TNO sinds 2010 de duurzame inzetbaarheid (DI) van werknemers en het DI-werkgeversbeleid monitort met een ‘dashboard duurzame inzetbaarheid’.

Dit rapport behandelt de technische achtergrond en beschrijft de resultaten anno 2012 en vergelijkt deze resultaten met de situatie in 2010.

Ook wordt de situatie van werknemers in Nederland vergeleken met werknemers in de rest van de landen van de Europese Unie.

Tenslotte wordt er gekeken naar de relatie tussen het type beleid dat de werkgever voert gericht op langer doorwerken enerzijds en een ‘harde’ maat voor de werkgelegenheid anderzijds.

Klik hier voor het rapport Monitor Duurzame Inzetbaarheid uit 2014.

Monitor Duurzame Inzetbaarheid 2011

Dit rapport zet uiteen hoe de duurzame inzetbaarheid (DI) van werknemers en het DI-werkgeversbeleid kunnen worden gemonitord met een ‘dashboard duurzame inzetbaarheid’.

Dit dashboard DI omvat in een twintigtal indicatoren determinanten en effecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Aan de hand van het dashboard zijn DI-profielen gemaakt, waarmee werknemers uit kwetsbare groepen en in bedrijfssectoren vergeleken worden met de andere werknemers.

Klik hier voor het rapport Monitor Duurzame Inzetbaarheid uit 2011.

Andere publicaties over duurzame inzetbaarheid